فاستقم کما امرت

ما فوجِ بسملیم که در راهیم/ای تیغ‌های سر زده! بسم‌الله!

فاستقم کما امرت

ما فوجِ بسملیم که در راهیم/ای تیغ‌های سر زده! بسم‌الله!